Snarøya Gymnastikk og turnforening

ÅRSMØTE 21.MARS

20.februar 2023

Innkalling til årsmøte i Snarøya Gymnastikk- og Turnforening

Styret innkaller herved til årsmøte i Snarøya Gymnastikk- og Turnforening.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 21.03.2023 kl.18.15. Møtested: Møterom på Oksenøya skole, Forneburingen 430, 1364 Fornebu.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 07.03.2023 til info@snaroyagymogturn.no .

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne sakslisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.
10.Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å
fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, to styremedlemmer og ett varamedlem.
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, og kan mottas ved henvendelse til info@snaroyagymogturn.no .

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret