Snarøya Gymnastikk og turnforening

Ny dato for årsmøte:14.mars

Årsmøtet i Snarøya Gymnastikk- og Turnforening holdes 
mandag 14.mars kl.17-19 i møterom på Storøya Grendesenter.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest innen tirsdag 1.mars.
Sakene kan sendes pr.e-post til info@snaroyagymogturn.no  .

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Styremedlem og varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Mvh.Styret